Aspersa

Sprawdź nasz sklep z kosmetykami opartymi na bazie śluzu ślimaka.

Sprawdź

Informujemy o możliwości starania się o premię dla rolnika w wysokości 60 tyś zł w ramach naboru trwającego od 31 marca – 29 maja 2020 r. – w ramach operacji typu: Restrukturyzacja małych gospodarstw. Wnioski można składać do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Agencja ARiMR – logo

Premia przyznawana jest na operację:

 • obejmującą restrukturyzację gospodarstwa w zakresie produkcji żywnościowych lub nieżywnościowych produktów rolnych lub przygotowania do sprzedaży produktów rolnych wytwarzanych w gospodarstwie;
 • polegającej na:
  • przeprowadzeniu inwestycji w środki trwałe oraz
  • udziale w szkoleniach, lub
  • korzystaniu z usług doradczych, lub
  • udziale w zorganizowanych formach współpracy producentów rolnych,
  • realizacji innych działań niezbędnych do przeprowadzenia restrukturyzacji gospodarstwa;
 • która ma na celu poprawę konkurencyjności i zwiększenie rentowności gospodarstwa oraz doprowadzi do wzrostu wielkości ekonomicznej gospodarstwa
  • do co najmniej 10 tys. euro,
  • co najmniej o 20% w stosunku do wielkości wyjściowej;
  w szczególności w wyniku zmiany rodzaju prowadzonej produkcji rolnej.

Premia w całości musi zostać przeznaczona na prowadzoną w gospodarstwie działalność rolniczą lub przygotowanie do sprzedaży produktów rolnych wytwarzanych w gospodarstwie w kwocie stanowiącej co najmniej 100% kwoty pomocy, przy czym inwestycje w środki trwałe muszą stanowić wartość równą co najmniej 80% kwoty pomocy.

Przykładowy ciągnik rolniczy

Oznacza to, że przyszły hodowca ślimaków może dostać premię np. na zakup środków trwałych tj. ciągnik rolniczy, maszyny rolnicze, i inne niezbędne wyposażenie do prowadzenia hodowli ślimaków. Jeżeli cena sprzętu przewyższa kwotę 60 tyś zł, wówczas nadwyżkę należy pokryć ze środków własnych.

Osoba starająca się o dotację musi spełnić poniższe warunki:

 • jest posiadaczem samoistnym lub zależnym:
  • gospodarstwa rolnego, obejmującego co najmniej 1 ha gruntów ornych, sadów, łąk trwałych, pastwisk trwałych, gruntów rolnych zabudowanych, gruntów pod stawami lub gruntów pod rowami, lub
  • nieruchomości służącej do prowadzenia produkcji w zakresie działów specjalnych produkcji rolnej,
  położonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, którego wielkość ekonomiczna jest mniejsza niż 13 tys. euro;
 • jest obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej;
 • jest pełnoletni w dniu złożenia wniosku;
 • przedłożył biznesplan dotyczący rozwoju gospodarstwa oraz zobowiązał się do jego realizacji;
 • nie przyznano mu albo przyznano, lecz nie wypłacono mu pomocy finansowej z powodu rezygnacji z tej pomocy, niedopełnienia przez beneficjenta warunków, z zastrzeżeniem których została wydana decyzja o przyznaniu pomocy albo zawarta umowa o przyznaniu pomocy, lub niezłożenia wniosku o płatność:
  a) w ramach działań ,,Ułatwianie startu młodym rolnikom”, „Modernizacja gospodarstw rolnych”, „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”, ,,Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy
  w ramach działania ,,Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”, objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013,
  b) na objęte programem operacje typu:
  – “Modernizacja gospodarstw rolnych” w ramach poddziałania “Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych” lub
  – “Premie dla młodych rolników” w ramach poddziałania “Pomoc w rozpoczęciu działalności gospodarczej na rzecz młodych rolników”, lub
  – “Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej” w ramach poddziałania “Pomoc na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich”;
 • w gospodarstwie, którego jest posiadaczem, prowadzi w celach zarobkowych, osobiście i na własny rachunek, działalność rolniczą w zakresie produkcji roślinnej lub zwierzęcej, z wyłączeniem chowu i hodowli ryb.

Uznaje się, że rolnik prowadzi działalność rolniczą w celach zarobkowych, jeżeli:

 • działalność ta nie jest prowadzona w celach naukowo-badawczych;
 • jego:
  • dochody z rolnictwa – stanowią co najmniej 25% jego wszystkich dochodów lub
  • przychody z rolnictwa – stanowią co najmniej 25% wszystkich jego przychodów.

Powyższe informacje wskazują na to, że nie ma wymogu bycia ubezpieczonym w KRUS-ie tak jak było to wcześniej. Jest to dodatkowe uproszczenie dla wielu osób posiadających ziemię, ale nie będących na KRUS-ie – de facto wielu hodowców ślimaków jest w tej sytuacji.

Więcej szczegółów pod linkiem: https://www.arimr.gov.pl/pomoc-unijna/prow-2014-2020/poddzialanie-63-pomoc-na-rozpoczecie-dzialalnosci-gospodarczej-na-rzecz-rozwoju-malych-gospodarstw.html

Nasz zespół posiada odpowiednie doświadczenie w pisaniu wniosków o dotacje unijne w ramach środków z PROW. Wiemy jak istotne jest napisanie wiarygodnego biznesplanu, który spełni oczekiwania oceniających. Posiadamy również przykładowe projekty, które wygrały konkurs w poprzednich latach.

Jeśli myślisz o hodowli ślimaków, i chciałbyś dostać dotację na założenie takiej hodowli to dobrze trafiłeś !

W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt bezpośrednio z naszym doradcą ds. dotacji pod numerem 531-336-053 , lub mailowy office@aspersasnails.com